Allmän beskrivning
Kompatibilitet
Uppbyggnadsskeden
Certifikat
Standarder
Gruppcertifiering
 

SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Uppbyggnadsskeden

I mitten av 1990-talet kunde man i Finland konstatera att frivillig skogscertifiering skulle spela en viktig roll på internationella marknader för trä- och pappersprodukter. I Finland ägs största delen av skogarna av privata personer. Så är inte fallet i till exempel Kanada och Ryssland eller Sverige och USA. Över 70 procent av det virke som Finlands skogsindustri årligen köper kommer från skogar som ägs av privata personer eller familjer.

Inom Finlands skogsbruk ville man ta i bruk ett certifieringssystem som skulle passa landets förhållanden. Olika parter som är intresserade av skötseln och användningen av skogarna har deltagit i förberedelserna.

Utarbetandet av skogscertifieringssystemet inleddes år 1996.

 • Förslaget till finländsk certifieringssystem för hållbar skötsel och användning av skogarna utarbetat av standardarbetsgruppen för skogscertifiering (1996-1997)
 • Testning av skogscertifieringsstandarder (1997)
 • Skogscertifieringens beredskapsprojekt (1998) och startprojekt (1999)

Certifieringsföretag beviljade de första regionala skogscertifikaten i november 1999 och i slutet av år 2000 täckte gällande certifikat i 13 skogscentralers områden hela landet.

Arbetet med att bygga upp Finlands skogscertifieringssystem inleddes 20.6.2022 på initiativ av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Världsnaturfonden WWF:s Finlands fond, Skogsindustrin rf och Finlands naturskyddsförbund rf. Krav på skötsel och användning av skog utarbetades i en öppen process i standardarbetsgruppen för skogscertifiering. Alla viktiga intressenter deltog i arbetsgruppen.

I arbetet deltog totalt 29 organisationer som representerade ekonomiska, sociala och ekologiska intressen. Alla parter som deltog i utarbetandet av förslaget godkände förslaget till standard 16.4.2022 med undantag av en organisation som sade upp sig 16.4.1997.

Följande organisationer deltog i utarbetandet av standarderna 1996-1997

Miljöorganisationer

 • WWF Finland
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Luonto-Liitto ry, metsätyöryhmä (sade upp sig 16.4.2022)
 • Birdlife Finland
 • Förbundet för ekologisk odling rf
 • Natur och Miljö
 • Satakunnan Luonnonsuojelupiiri

Sociala organisationer

 • Sametinget
 • Finlands 4H-Förbund
 • Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry
 • Suomen Latu ry
 • Maskinföretagarnas Förbund rf
 • Trä- och specialbranschernas förbund rf
 • Forstmästareförbundet rf
 • Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf
 • Jägarnas centralorganisation
 • Finlands konsumentförbund rf
 • METO - Skogsbranschens Experter rf

Ekonomiska organisationer

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK rf)
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
 • Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
 • Forststyrelsen
 • Enso Oyj, Skogsavdelningen
 • UPM-Kymmene Oyj, Skog
 • Metsäliitto-Yhtymä / Metsämannut Oy
 • Pölkky Oy
 • Isku Oy

Standarderna SMS 1001 och SMS 1002-1 ingick i det godkända förslaget. Kriterierna för hållbart skogsbruk utvärderas med fem års mellanrum. Standardarbetsgruppen för skogscertifiering anslöt inte FFCS-systemet till något internationellt skogscertifierings- eller märkningssystem. Arbetsgruppen förberedde ett system som med vissa små kompletteringar är kompatibelt med internationella system.

De miljöorganisationer som deltog i standardarbetsgruppens arbete in i det sista meddelade år 1998 med ett gemensamt beslut att de inte längre stöder utvecklingen och verkställandet av FFCS-systemet eftersom utvecklingen inte sker i FSC-systemets riktning.

Beredskaps- och startprojekt åren 1998-1999

År 1997 testade man i Birkalands, Norra Karelens och Lapplands skogscentrals områden hur standarderna i FFCS-systemet lämpar sig för certifieringsverksamhet. Man gick igenom beredskapen för datainsamling, kriteriernas lämplighet för granskningsverksamhet och kostnaderna för certifiering.

De övriga standarderna i FFCS-systemet utarbetades i arbetsgrupper för skogscertifieringens beredskapsprojekt i april-november 1998. FFCS-systemet är uppbyggt av sammanlagt åtta standarder. I beredskapsprojektet beaktades erfarenheterna från testning.

Förberedelserna inför skogscertifieringen stöddes via ett s.k. startprojekt år 1999. Inom projektet utvecklades i sju skogscentralers områden intern revision, information och utbildning förknippade med regional certifiering. Skogsägarnas förbund i dessa områden lämnade in sina ansökan om certifikat till certifieringsföretagen sommaren 1999.

Revidering av standarderna 2002-2003

Standardarbetsgruppen för skogscertifiering reviderade standarden för verkställande av skogscertifieringen samt kriterierna för skötsel och användning av skog på tre alternativa nivåer. Finlands skogscertifiering rf reviderade de övriga standarderna i Finlands skogscertifieringssystem.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council