Allmän beskrivning
Kompatibilitet
Uppbyggnadsskeden
Certifikat
Standarder
Gruppcertifiering
 

SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Allmän beskrivning av FFCS-systemet

Förkortningen FFCS står för Finnish Forest Certifikation System. FFCS lämpar sig för skogsägande i Finland och det kan vid behov kopplas till internationella skogscertifierings- och märkningssystem. Certifiering enligt FFCS-systemet är ett obundet och tillförlitligt bevis på hur certifierade skogar sköts och används.

I FFCS-systemet ingår alla komponenter som skogscertifieringen förutsätter: krav på skötsel och användning av skog, verifiering av virkets ursprung samt tillförlitligheten hos och kvaliteten på extern revision.

Kravena och reglerna har samlats i standarderer. En opartisk tredje part, ett certifieringsorgan, utvärderar hur kriterierna har uppföljts.

Produkt-, dvs. miljömärkning, förutsätter dessutom att företaget som förädlar virke har ett certifierat system med vilket virkets ursprung verifieras.

Utöver certifiering som gäller skogsbruket möjliggör FFCS-systemet certifiering av virkets spårbarhet. Spårbarhetscertifikatet är ett bevis på att produkten verkligen innehåller träråvara från certifierade skogar. På detta sätt erbjuder FFCS möjlighet att använda produktmärken som berättar om skogscertifiering.

FFCS har ingen egen nationell produktmärkning, men FFCS har planerats så att man kan dra nytta av internationella märkningssystem genom att ansluta FFCS till dem. Utgångspunkten för utveckling av FFCS har varit att man beaktar kravena i både internationella skogscertifieringssystem och ISO:s och Europeiska unionens miljösystem.

Tillförlitligheten säkerställs

Ett internationellt godkända certifieringssystem skall vara opartiskt och öppet.

Finlands skogscertifieringssystem FFCS uppfyller dessa krav enligt följande. Systemet omfattar en utvärdering som görs av en tredje opartisk part. Standarderna utarbetas av en separat standardarbetsgrupp och inte av t.ex. ackrediteraren eller certifieringsorganet. Standardarbetsgruppen ställer kriterierna inom en öppen och transparent process.

Meningsskiljaktigheter om tillämpning av systemet behandlas av ett obundet förlikningsorgan.

Reglerna som gäller systemet samt systemets verksamhet har beskrivits noggrant och dokumentena är tillgängliga för alla.

FFCS ställer kvalifikationskriterier för certifierare och revisorer. Fastställande av denna kvalifikation sker inom ramen för opartisk ackreditering.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council