Allmän beskrivning
Kompatibilitet
Uppbyggnadsskeden
Certifikat
Standarder
Gruppcertifiering
 

SÖKFinlands skogs-
certifiering rf

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

 

Regional gruppcertifiering


 


Regional gruppcertifiering
är ett effektivt
alternativ

Den regionala certifieringsgruppen består av enskilda skogsägare och andra parter som förbinde sig till skogscertifieringen, antingen direkt eller via organisationer som representerar dem. Gruppcertifieringen är det bästa sättet att beakta skogarnas regionala mångfald, eftersom de skogar som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden inte fördelas lika på skogsfastigheterna. Dessutom är regional skogscertifiering ett kostnadseffektivt alternativ. I slutet av år 2004 fanns det i Finland i kraft 13 regionala skogscertifikat, vilka täcker cirka 95 procent av landets skogsareal.

Hur deltar man i certifieringen?

Certifieringen är frivillig för skogsägarna. Skogscertifieringen kan genomföras som regional gruppcertifiering. Det är också det ekonomiskt förmånligaste alternativet. Antingen certifieras på regional nivå skogscentralens eller på lokal nivå skogsvårdsföreningens verksamhetsområde. Även en enskild skogsägare kan ansöka om certifikat för sina skogar.

I regional gruppcertifiering deltar:

  • som sökande

(i) skogsägarnas förbund vid certifiering av skogscentralens verksamhetsområde eller
(ii) skogsvårdsföreningen vid certifiering av skogsvårdsföreningens verksamhetsområde

  • skogsägarna (privata, skogsindustriföretag, staten och andra)

  • övriga aktörer (maskinföretagare, skogsarbetare, skogsindustriföretag i egenskap av virkesköpare, skogsvårdsföreningar och skogscentralen i egenskap av rådgivande och verkställande organisation).

Anvisningar

Beslutsfattande i skogsägarnas organisation

Skogsägarna beslutar vid sin egen skogsvårdsförenings fullmäktige om de deltar i den regionala skogscertifieringen. Skogsvårdsföreningarna deltar vid skogsägarnas förbunds allmänna möte där beslut fattas om ansökan om certifikat i skogscentralens verksamhetsområde. Beslut fattas med minst 2/3 kvalificerad majoritet.

Skogsägarnas handlingsalternativ

Skogsvårdsföreningarnas medlemmar deltar i gruppcertifieringen med beslut av föreningen. Andra privata skogsägare kan ansluta sig till den regionala skogscertifieringen genom att lämna en skriftlig anmälan till skogsägarnas förbund eller skogsvårdsföreningen.

Skogsägaren Erforderliga åtgärder
...är medlem i en skogsvårdsförening och vill delta i gruppcertifieringen. Då skogsvårdsföreningens fullmäktige har fattat beslut om att delta i skogscertifieringen, krävs inte enskild anmälan av skogsägaren. Av skogsägaren krävs inga andra åtgärder än att han eller hon uppfyller certifieringskraven i sina egna skogar.
...är medlem i skogsvårdsföreningen men vill inte delta i gruppcertifieringen. Skogsägaren meddelar skogsvårdsföreningen om att han eller hon uteblir. Sålunda antecknas att skogsägarena skog inte hör till det certifierade området. Virke från dessa skogar är alltså icke-certifierat.
.. är inte medlem i skogsvårdsföreningen, men vill delta i gruppcertifieringen. Skogsägaren meddelar till sin regions skogsägarförbund eller skogsvårdsförening om sitt deltagande i gruppcertifieringen.
... är inte medlem i en skogsvårdsförening och vill inte delta i gruppcertifieringen. Inga åtgärder krävs av skogsägaren. Då är hans eller hennes skog och virket från den inte certifierade.
... önskar att hans eller hennes skogar certiferas separat. Skogsägaren kontaktar ett företag som utför skogscertifieringar.

Skogsvårdsföreningarnas kontaktuppgifter finns under adressen www.mhy.fi

Ordförande i kommittén är en person som utsetts av skogsägarnas förbund. Skogsägarnas förbund kontaktuppgifter finns under adressen www.liitto.mhy.fi.

Vad förväntas av skogsägaren?

Endast en del av certifieringskraven gäller direkt den enskilda skogsägaren. De flesta kraven gäller skogsbruks- och skogsindustriorganisationer i området. Man statistikför den genomsnittliga mängden och kvaliteten på de arbeten som utförts i skogen (t.ex. drivning, skogsförnyelse, plantskogsskötsel). I kraven fästs uppmärksamhet även på fortbildningen av de personer som arbetar inom skogsbruket och rådgivningen för skogsägare.

Genom att iaktta den lagstiftning som gäller skogar uppfyller man nästan alla krav som ställts för certifierat skogsbruk. Om certifieringskraven iakttas leder det till en högre nivå på skogsskötseln än om man följer skogslagens minimikrav.

Regional administration av group certifieringen

Skogsägarnas förbund kallar de centrala aktörerna inom områdets skogsbruk till en certifieringskommitté. Certifieringskommittén handhar alla praktiska uppgifter som hänför sig till certifieringen. Kommittén leder den interna datainsamlingen och beslutar om att certifikat ansöks.

Dessutom koordinerar kommittén de medverkande parternas verksamhet i frågor som gäller certifieringen och hur kriterierna iakttas. Datainsamlingen för certifieringen hör främst till skogsorganisationernas övriga verksamhet. Certifieringstjänster erbjuds av privata certifieringsföretag.

Finlands Skogscertifiering rf administrerar och utvecklar FFCS-systemet på riksnivå och koordinerar skogscertifieringen tillsammans med de regionala kommittéerna för skogscertifieringen.


 

Copyright © 2005
Suomen Metsäsertifiointi ry - Finnish Forest Certification Council