Verksamhet
Regler
Kontakt information
 


SÖKPEFC Finland

[email protected]

tel +358 400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI
FINLAND

SUOMEKSI


IN ENGLISH


 

 

 

 

Finlands Skogscertifiering rf:s regler

Finlands skogscertifiering rf grundades 16.2.2022 (tidigare Delegationen för skogscertifiering, grundad 5.3.2022). Följande organisationer var med om att grunda Finlands skogscertifiering rf:

 • Maskinföretagarnas förbund rf;
 • Förbundet för ekologisk odling rf;
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK);
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry;
 • METO - Skogsbranschens Experter rf;
 • Forststyrelsen;
 • Forstmästareförbundet rf;
 • Skogsindustrin rf;
 • Trä- och specialbranschernas förbund;
 • Finlands 4H-förbund rf;
 • Finlands Sågar rf och
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf.

Godkända regler (22.5.2022)

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Suomen Metsäsertifiointi ry, Finlands skogscertifiering rf och dess hemort är Helsingfors. Föreningens inofficiella namn på engelska är Finnish Forest Certification Council och på tyska Finnischer Beirat für die Waldzertifizierung.

2 § Syfte och verksamhetens kvalitet

Föreningens syfte är att främja hållbar skötsel och användning av skog med beaktande av ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter samt att upprätthålla och utveckla skogscertifieringen i Finland.

Föreningens syfte är att

- styra hållbar skötsel och användning av skogarna med hjälp av bland annat rådgivning, information, utbildning, publikationsverksamhet och forskning
- utarbeta allmänna anvisningar om skogscertifieringen
- beakta ändringar som görs av standardarbetsgruppen för skogscertifiering gällande skogscertifieringssystemet
- ge utlåtanden om skogscertifiering
- informera om skogscertifieringen både nationellt och internationellt.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen äga fastigheter, grunda stiftelser och fonder samt ta emot donationer och testamenten. Föreningen uppbär medlemsavgift av sina ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. I sin verksamhet strävar inte föreningen till företagsekonomisk vinst vare sig det gäller föreningen eller medlemmarna i föreningen.

3 § Medlemmar

Ett samfund eller en stiftelse som har rättshandlingsförmåga kan bli ordinarie medlem eller stödjande medlem. Föreningens styrelse godkänner medlemmarna.

En förutsättning för medlemskap är att parten främjar finländsk skogscertifiering.

En medlem kan säga upp sitt medlemskap genom ett skriftligt meddelande till styrelsen eller till ordföranden i styrelsen eller under föreningens möte då uppsägningen antecknas i protokollet.

Styrelsen kan säga upp en medlem som agerar i strid mot föreningens regler, inte betalar medlemsavgiften och inte följer de beslut som man fattat i föreningens möten.

En medlem som säger upp sig mitt i kalenderåret är skyldig att betala hela medlemsavgiften för ifrågavarande år.

4 § Styrelsen

Föreningens ärenden sköts av styrelsen som består av ordföranden som valts under medlemmarnas höstmöte, ordföranden kallas också för föreningens ordförande, samt minst fem (5) och högst femton (15) medlemmar.

För varje styrelsemedlem väljs en personlig suppleant under höstmötet med undantag av ordföranden.

Styrelsen utser en viceordförande bland sina medlemmar.

Styrelsen fastställer årsavgiften för stödjande medlemmar.

Mandatperioden för styrelsens ordförande och övriga medlemmar är två år. Mandatperioden för ordföranden och de övriga medlemmarna inleds i början av kalenderåret. Efter första året i styrelsen står hälften av styrelsens ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter i tur att avgå på basis av lott och efter det står hälften i tur att avgå årligen.

Styrelsen väljer en generalsekreterare som svarar för föreningens praktiska arbete. Generalsekreteraren är underställd styrelsen.

Styrelsen kan vid behov utse ett arbetsutskott som verkar under styrelsen. Utskottet består av styrelsens ordförande, som verkar som ordförande i arbetsutskottet, styrelsens viceordförande och de i 5 § nämnda medlemmarna i arbetsgruppen för utveckling av skogscertifieringen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne är förhindrad på kallelse av viceordföranden eller då minst hälften av medlemmarna så begär. Kallelse till styrelsemöte sänds skriftligen per brev eller på annat påvisbart sätt till medlemmarna minst sju (7) dygn före mötet.

Föreningens generalsekreterare är sekreterare i styrelsen.

Styrelsens möte är beslutfört då ordföranden eller viceordföranden och hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Styrelsens beslut är den åsikt som har fått över hälften av rösterna. Om rösterna faller jämnt är ordförandens röst avgörande, vid val avgör dock lotten.

5 § Arbetsgruppen för utveckling av skogscertifieringen

Arbetsgruppen för utveckling av skogscertifieringen består av minst tre (3) och högst fem (5) medlemmar som utnämnts av föreningens styrelse för två år åt gången. Som ordförande fungerar styrelsens viceordförande.

Föreningens generalsekreterare är sekreterare för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen för utveckling av skogscertifieringen:

- utvärderar certifieringskriteriernas lämplighet och utvecklingsbehov förknippade med certifieringskriterierna
- utarbeta allmänna anvisningar och utvecklingsförslag för skogscertifieringen
- utarbeta förslag för främjande av skogscertifieringen
- verkar under styrelsen

6 § Skogscertifieringens besvärsnämnd

Besvärsnämnden utarbetar rekommendationer för lösningar gällande medlemmarnas verksamhet inom skogscertifieringen.

Föreningen ber Centralhandelskammaren att utse en ordförande för besvärsnämnden för minst ett och högst tre år.

Parterna i tvistemål väljer från fall till fall (var och en) en egen medlem till besvärsnämnden. Föreningens generalsekreterare är sekreterare i besvärsnämnden.

Anhållan om handläggning behandlas omedelbart i besvärsnämnden på basis av skriftlig ansökan som riktats till generalsekreteraren.

I ansökan bör ingå:

- namn och kontaktuppgifter till den som anhåller om handläggning
- krav och motiveringarna till kravet
- avtal och övriga dokument som den som ansöker stöder sig på
- annan nödvändig utredning

Den som ansöker skall underteckna ansökan.

Besvärsnämndens förslag till avgörande ges skriftligt och den undertecknas av ordföranden och medlemmarna i besvärsnämnden. I förslagena beskrivs ärendet i korthet, motiveringarna och slutresultatet som besvärsnämnden har kommit fram till. Besvärsnämnden ger sitt förslag för kännedom till föreningen. Av parterna debiteras ingen lösenavgift för utlåtandet och inte heller för förslag till avgörande.

Parterna svarar själv för de kostnader som föranleds av behandlingen av ärendet samt gemensamt för ordförandens kostnader.

7 § Föreningens firmatecknare

Föreningens firmatecknare är styrelsens ordförande, styrelsens viceordförande och föreningens generalsekreterare, två tillsammans.

8 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Revisionen inklusive erforderliga dokument och styrelsens verksamhetsberättelse skall ges till revisorn senast tre veckor före vårmötet. Revisionerna skall ge ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9 § Föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten minst fjorton (14) dygn före mötet genom att meddela medlemmarna per brev eller alternativt per e-post.

Föreningen håller årligen två ordinarie möten.

Föreningens vårmöte hålls i april-maj och höstmötet i november-december med beslut av styrelsen.

Extraordinarie möte hålls då föreningens styrelse så besluter eller då styrelsen anser att det är påkallat eller då minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det. Styrelsen skall då utan dröjsmål sammankalla mötet.

I föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. De ordinarie medlemmarnas representanter skall ha fullmakt.

Föreningens möte öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande, eller då de är förhindrade, av den äldsta närvarande styrelsemedlemmen.

De stödjande medlemmarna har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

Styrelsens beslut är den åsikt som har fått över hälften av rösterna. Om rösterna faller jämnt är ordförandens röst avgörande, vid val avgör dock lotten. Röstningen är öppen om inte minst en fjärdedel (1/4) av de röstberättigade deltagarna kräver sluten omröstning, vilket man bekräftar genom att sträcka upp handen. Vid val används dock sluten omröstning om någon av de röstberättigade ber om det.

10 § Ordinarie möten

I föreningens vårmöte

- väljs en ordförande och en sekreterare och två (2) protokolljusterare
- konstateras mötets lagenlighet och beslutsförhet
- godkänns dagordningen
- behandlas verksamhetsberättelsen utarbetad av styrelsen och bokslutet från föregående räkenskapsperiod och revisionsberättelsen
- beslutar man om bekräftandet av bokslutet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet
- behandlas övriga ärenden.

I föreningens höstmöte

- väljs en ordförande och sekreterare och två (2) protokolljusterare för mötet
- konstateras mötets lagenlighet och beslutsförhet
- godkänns dagordningen
- fastställs verksamhetsplanen, budgeten och årsmedlemsavgiften för de ordinarie medlemmarna för följande kalenderår
- besluts antalet styrelsemedlemmar
- väljs vartannat år styrelsens ordförande samt övriga medlemmar och deras personliga suppleanter i stället för de som står i tur att avgå
- väljs två (2) revisorer av vilka minst en är CGR-revisor och för dem två (2) revisorssuppleanter för att granska följande räkenskapsperiods administration och bokföring
- behandlas övriga ärenden i möteskallelsen.

Ifall en medlem i föreningen vill få ett ärende till behandling i föreningens ordinarie möte skall han eller hon meddela detta till styrelsen i god tid så att ärendet kan skrivas in i möteskallelsen.

11§ Ändring av regler

Beslut om ändring av regler skall fattas i föreningens möte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av givna röster. I möteskallelsen bör man nämna att reglerna ändras och om innehållet i ändringarna.

12 § Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av givna röster. I möteskallelsen bör man nämna om upplösning av föreningen.

När föreningen upplöses används föreningens medel för främjande av föreningens syfte på det sätt som mötet som besluter om upplösning fastställer. Om föreningen upphör används återstående medel för samma syfte.


 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland