Toiminta
Säännöt
Yhteystiedot
 LIITY POSTITUS- LISTALLEHAEPEFC Suomi

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

Suomen Metsäsertifiointi ry:n säännöt

Suomen Metsäsertifiointi ry perustettiin 16.2.2022 (aiemmin Metsäsertifioinnin neuvottelukunta, per. 5.3.2022). Perustajaorganisaatiot tuolloin olivat:

 • Koneyrittäjien liitto ry;
 • Luonnonmukaisen viljelyn liitto ry;
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.;
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry;
 • Metsäalan Toimihenkilöliitto - METO ry;
 • Metsähallitus;
 • Metsänhoitajaliitto ry;
 • Metsäteollisuus ry;
 • Puu- ja erityisalojen liitto;
 • Suomen 4H-liitto ry;
 • Suomen Sahat ry ja
 • Svenska Lantbruks producenternas Centralförbund rf.

Hyväksytyt säännöt (22.5.2022)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen metsäsertifiointi ry, Finlands skogscertifiering rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen nimi on englanniksi Finnish Forest Certification Council ja saksaksi Finnischer Beirat für die Waldzertifizierung.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä ylläpitää ja kehittää Suomessa sovellettavaa metsäsertifiointikäytäntöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jäsentensä piirissä:

 • ohjaa neuvonnan, tiedotuksen, koulutuksen, julkaisutoiminnan, tutkimustoiminnan ja muun vastaavan toiminnan avulla kestävää metsien hoitoa ja käyttöä
 • laatii yleisohjeita metsäsertifioinnista
 • ottaa huomioon metsäsertifioinnin standardityöryhmän hyväksymään metsäsertifiointijärjestelmään tehtävät muutokset
 • antaa metsäsertifiointia koskevia lausuntoja
 • tiedottaa metsäsertifioinnista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa säätiöitä ja rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys kerää jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään ja kannattajajäseniltään.

Yhditys ei toiminnassaan tavoittele liiketaloudellista voittoa itselleen tai jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsentaho edistää suomalaista metsäsertifiointia.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä taikka kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen kokouksen päätöksiä.

Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu jäsenistön syyskokouksessa valitsemina hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan puheenjohtajaa lukuun ottamatta syyskokouksessa henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Kannattajajäsenten vuosijäsenmaksun vahvistaa hallitus.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Ensimmäisen vuoden toiminnan jälkeen hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään lähinnä puolet on erovuorossa arvan perusteella ja sen jälkeen on lähinnä puolet vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaavan pääsihteerin, joka toimii hallituksen alaisuudessa.

Hallitus voi tarvittaessa nimetä alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii työvaliokunnan puheenjohtajana, hallituksen varapuheenjohtaja ja jäljempänä 5 §:ssä määritetyn metsäsertifioinnin kehittämistyöryhmän jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti postin välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla hallitukseen kuuluville vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen pääsihteeri.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Metsäsertifioinnin kehittämistyöryhmä

Metsäsertifioinnin kehittämistyöryhmään kuuluu yhdistyksen hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimeämänä vähintään kolme (3) ja enintään (5) jäsentä sekä puheenjohtajana yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja.

Kehittämistyöryhmän sihteerinä toimii yhdistyksen pääsihteeri.

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on:

 • arvioida sertifiointikriteerien soveltuvuutta ja kehittämistarpeita
 • laatia yleisohjeita ja kehittämisehdotuksia metsäsertifioinnin toteuttamiseen
 • tehdä ehdotuksia metsäsertifioinnin edistämiseksi
 • Kehittämistyöryhmä toimii hallituksen alaisuudessa.

6 § Metsäsertifioinnin valituslautakunta

Metsäsertifioinnin valituslautakunta tekee ratkaisusuosituksia metsäsertifiointiin osallistuvien jäsentahojen metsäsertifiointiin liittyvästä toiminnasta.

Yhdistys pyytää Keskuskauppakamaria nimeämään valituslautakunnan puheenjohtajan vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Erimielisyystapauksen osapuolet valitsevat valituslautakuntaan tapauskohtaisesti kukin yhden jäsenen. Valituslautakunnan sihteerinä toimii yhdistyksen pääsihteeri.

Käsittelypyyntö otetaan valituslautakunnan käsiteltäväksi viipymättä pääsihteerille osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella.

Hakemukseen tulee sisältyä:

 • käsittelyä pyytävän hakijan nimi ja yhteystiedot
 • vaatimus ja sen perusteet
 • sopimukset ja muu asiakirja-aineisto, joihin hakija nojautuu
 • muu hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeellinen selvitys.

Hakijan on allekirjoitettava hakemus.

Valituslautakunnan ratkaisusuositus annetaan kirjallisena ja sen allekirjoittavat valituslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet. Suosituksessa on lyhyt selostus asiasta, perustelut sekä lopputulos, johon valituslautakunta on asiassa päätynyt. Valituslautakunta antaa suosituksensa tiedoksi yhdistykselle.

Asianosaisilta ei peritä lunastusmaksua annetusta lausunnosta eikä ratkaisusuosituksesta.

Asianosaiset vastaavat heille asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneista omista kuluistaan sekä yhteisesti puheenjohtajalle aiheutuneista kuluista.

7 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja yhdistyksen pääsihteeri, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai vaihtoehtoisesti sähköpostin välityksellä niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määrääminä ajankohtina.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinaisten jäsenten edustajilla on oltava valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän ollessaan estyneitä hallituksen vanhin läsnä oleva jäsen.

Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on avoin, ellei vähintään neljäsosa (1/4) äänivaltaisista osanottajista vaadi suljettua lippuäänestystä, mikä todetaan kädennostolla. Vaaleissa käytetään kuitenkin suljettua lippuäänestystä, jos joku äänioikeutettu edustaja sitä pyytää.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan asialista
 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan asialista
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisten jäsenten vuosijäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on KHT-tilintarkastaja ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilikauden hallinnon ja tilit
 • käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen sisällöstä.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland