Yleiskuvaus
Yhteensopivuus
Kehittäminen
Sertifikaatit
Standardit
Ryhmäsertifiointi
 

LIITY POSTITUS- LISTALLEHAEPEFC Suomi

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 
   
 

Alueellinen ryhmäsertifiointi

 

Alueellinen ryhmä-
sertifiointi on toimiva
vaihtoehto

Alueellinen ryhmäsertifiointi soveltuu suomalaisiin oloihin, sillä Suomen metsätalous perustuu pääosin yksityiseen pienmetsänomistukseen, perhemetsätalouteen. Yksityisiä metsänomistajia on n. 440 000. Sertifioitava alue on aluetasolla metsäkeskuksen tai paikallistasolla metsänhoitoyhdistyksen toimialue.

Metsänomistaja voi aina valita haluaako hän osallistua alueelliseen ryhmäsertifiointiin vai jättäytyä sen ulkopuolelle. Sertifiointiin osallistuminen on metsänomistajille aina vapaaehtoista. Metsänomistaja voi niin halutessaan hakea metsilleen oman sertifikaatin.

Metsänomistajat ja muut tahot osallistuvat metsäsertifiointiin joko suoraan tai organisaatioittensa jäsenyden kautta. Ryhmäsertifiointi ottaa parhaiten huomioon metsien alueellisen monimuotoisuuden, sillä metsien ekologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsät eivät jakaudu tasaisesti kaikille metsätiloilla. Lisäksi alueellinen ryhmäsertifiointi on kustannustehokas tapa toteuttaa metsäsertifiointi. Vuoden 2004 lopussa Suomessa on voimassa 13 alueellista ryhmäsertifikaattia, jotka kattavat noin 95 % maan metsäpinta-alasta.

Osallistuminen

Metsänomistajien osallistuminen metsäsertifiointiin on vapaaehtoista. Alueellinen ryhmäsertifiointi on taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Sertifioitava alue on aluetasolla metsäkeskuksen tai paikallistasolla metsänhoitoyhdistyksen toimialue. Yksittäinen metsänomistaja voi niin halutessaan hakea omille metsilleen erikseen sertifikaattia.

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvat:

  • hakijana

(i) metsänomistajien liitto metsäkeskuksen toimialueen sertifioinnissa
(ii) metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistyksen toimialueen sertifioinissa

  • metsänomistajat (yksityiset, metsäteollisuusyritykset, valtio ja muut)
  • muut toimijat (koneyrittäjät, metsätyöntekijät, metsäteollisuusyritykset puunostajina, metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskus neuvonta- ja toteuttajaorganisaatioina)

Alueellisen ryhmäsertifoinnin toteutusohjeetPäätöksenteko metsänomistajien organisaatioissa

Metsänomistajat tekevät oman metsänhoitoyhdistyksensä valtuustossa päätöksen siitä, osallistuvatko he yhdityksen päätöksellä alueelliseen ryhmäsertifiointiin. Metsänhoitoyhdistykset ovat mukana metsänomistajien liiton yleisessä kokouksessa tekemässä päätöstä sertifikaatin hakemisesta metsäkeskuksen toimialueelle. Päätös alueellisen ryhmäsertifioinnin hakemisesta metsäkeskuksen toimialueelle edellyttää 2/3:n määräenemmistöpäätöstä.

Metsänomistajien toimintavaihtoehdot

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet osallistuvat ryhmäsertifiointiin yhdistyksen päätöksellä. Muut yksityiset metsänomistajat liittyvät alueelliseen metsäsertifiointiin ilmoittamalla liittymisestään kirjallisesti alueen metsänomistajien liittoon.

Metsänomistaja... Vaadittava toimenpide
...on metsänhoitoyhdistyksen jäsen ja haluaa osallistua ryhmä- sertifiointiin. Kun metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on päättänyt osallistua ryhmäsertifiointiin, metsänomistajalta ei edellytetä erillistä ilmoittautumista. Metsäsertifioinnissa mukana olevan metsänomistajan tulee omalta osaltaan noudattaa sertifioinnin vaatimuksia.
...on metsänhoitoyhdistyksen jäsen, mutta ei halua osallistua ryhmäsertifiointiin Metsänomistaja ilmoittaa poisjäämisestään metsänhoitoyhdis-tykselleen. Tällöin hänen metsänsä kirjataan kuuluvaksi sertifoitavan alueen ulkopuolelle. Niistä metsistä korjattu puuta ei katsota sertifioiduksi.
...ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen, mutta haluaa osallistua ryhmäsertifiointiin. Metsänomistaja ilmoittaa kirjallisesti alueensa metsänomistajien liittoon tai metsänhoitoyhdistykseen ryhmäsertifiointiin osallistumisestaan.
...ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen, eikä halua osallistua ryhmä- sertifiointiin Metsänomistajalta ei vaadita toimenpiteitä. Metsänomistajan metsät eivät kuulu sertifioinnin piiriin, eikä niistä korjattu puu ole sertifioitua alkuperää.
... haluaa, että hänen metsänsä sertifoidaan erikseen Metsänomistaja ottaa yhteyden metsäsertfiointeja tekevään yritykseen.

Metsänhoitoyhdistysten yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mhy.fi

Metsäkeskusaluetta koskevassa ryhmäsertifioinnissa metsäsertifioinnin toimikunnan puheenjohtajana toimii metsänomistajien liiton edustaja. Metsänomistajien liittojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.liitto.mhy.fi

Mitä metsänomistajalta edellytetään

Vain osa sertifiointivaatimuksista koskee suoraan yksittäisen metsänomistajan toimintaa metsissä. Suuri osa vaatimuksista koskee alueella toimivia metsätalouden ja metsäteollisuuden organisaatioita. Alueen metsissä tehtyjen töiden (esim. puunkorjuu, metsänuudistaminen, taimikonhoito) määrää tilastoidaan ja laatua arvioidaan. Metsätaloudessa toimivien henkilöiden täydennyskoulutukselle ja metsänomistajien neuvonnalle asetetaan vaatimuksia.

Metsiin liittyvän lainsäädännön noudattaminen tuottaa hyvän perustan metsäsertifioinnisa asetettujen vaatimusten toteutumiselle. Metsäsertifioinnin vaatimusten noudattaminen johtaa metsälain vähimmäisvaatimuksia korkeatasoisempaan metsien käsittelyyn.

Ryhmäsertifioinnin alueellinen hallinto

Metsänomistajien liitto kutsuu alueen metsätalouden tahojen edustajat sertfiointitoimikuntaan. Sertifiointitoimikunta hoitaa sertifiointiin ja sen valmisteluun liittyvät käytännön tehtävät. Toimikunta ohjaa sisäistä tiedonkeruuta ja päättää sertifikaatin hakemisesta.

Toimikunta myös koordinoi metsäsertifiointiin osallistuvien tahojen toimintaa metsäsertifiointiin ja kriteerien noudattamiseen liittyvissä asioissa. Suurelta osin metsäsertifioinnin tiedonkeruu on osa metsäorganisaatioiden muuta toimintaa. Sertifiointipalveluja tarjoavat puolestaan yksityiset sertifointiyritykset.

Suomen Metsäsertifiointi ry hallinnoi ja kehittää FFCS-järjestelmää valtakunnallisella tasolla ja koordinoi metsäsertifioinnin toteutusta alueellisten metsäsertifioinnin toimikuntien kanssa.


 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland