Yleiskuvaus
Yhteensopivuus
Kehittäminen
Sertifikaatit
Standardit
Ryhmäsertifiointi
 

LIITY POSTITUS- LISTALLEHAEPEFC Suomi

[email protected]

puh 0400 765437

Sitratie 7
FI-00420
HELSINKI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA


 

 

 

 

Järjestelmän rakentamisen vaiheet

1990-luvun puolivälissä Suomessa nähtiin, että vapaaehtoisesta metsäsertifioinnista muodostuu kansainvälisillä puu- ja paperituotteiden markkinoilla vaikuttava asia. Toisin kuin esim. Kanadassa, Venäjällä ja jopa Ruotsissa tai Yhdysvalloissa, yksityiset ihmiset omistavat valtaosan Suomen metsistä. Suomen metsäteollisuuden vuosittain hankkimasta puusta yli 70 % tulee yksityisten henkilöiden ja perheiden omistamista metsistä.

Suomen metsätaloudessa haluttiin ottaa käyttöön sertifiointijärjestelmä, joka sopii maan oloihin ja jonka valmisteluun on voinut osallistua laaja joukko Suomen metsien hoidosta ja käytöstä kiinnostuneita tahoja.

Metsäsertifiointijärjestelmän kehittäminen alkoi Suomessa vuonna 1996.

Kehitystyön päävaiheet

 • Metsäsertifioinnin standardityöryhmän (1996-97) ehdotus metsien kestävän hoidon ja käytön sertifiointijärjestelmäksi Suomessa
 • Metsäsertifiointistandardien testaus (1997)
 • Metsäsertifioinnin valmiusprojekti (1998) ja käynnistysprojekti (1999)

Riippumattomat sertifiointiyritykset myönsivät ensimmäiset alueelliset metsäsertifikaatit marraskuussa 1999 ja vuoden 2000 loppuun mennessä 13 metsäkeskuksen toimialueella voimassa olevat sertifikaatit kattoivat koko maan.

Suomen metsäsertifiointijärjestelmän valmistelu käynnistyi 20.6.2022 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n, Maailman Luonnon Säätiö WWF Suomen rahaston, Metsäteollisuus ry:n ja Suomen luonnon-suojeluliitto ry:n aloitteesta. Vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle laadittiin avoimessa prosessissa Metsäsertifioinnin standardityöryhmässä, johon osallistuivat kaikki merkittävät sidosryhmät.

Työhön osallistui kaikkiaan 29 järjestöä, jotka edustivat taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia intressejä. Standardiehdotuksen hyväksyivät 16.4.2022 kaikki ehdotuksen laadintaan osallistuneet tahot lukuun ottamatta yhtä 16.4.2022 irtisanoutunutta organisaatiota.

Standardien laadintaan vuosina 1996-1997 osallistunet tahot

Ympäristötahot

 • Suomen WWF
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
 • Luonto-Liitto ry, metsätyöryhmä (irtisanoutui 16.4.2022)
 • Birdlife Suomi
 • Luonnonmukaisen Viljelyn Liitto ry
 • Natur och Miljö
 • Satakunnan Luonnonsuojelupiiri

Sosiaaliset tahot

 • Saamelaiskäräjät
 • Suomen 4H-Liitto
 • Suomen Partiolaiset ry
 • Suomen Latu ry
 • Koneyrittäjien Liitto ry
 • Puu- ja erityisalojen Liitto ry
 • Metsänhoitajaliitto ry
 • Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto ry YKL
 • Metsästäjäin Keskusjärjestö
 • Suomen kuluttajaliitto ry
 • Metsäalan Toimihenkilöliitto ry METO

Taloudelliset tahot

 • MTK, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
 • Svenska Lantburksproducenternas Centralförbund
 • Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
 • Metsähallitus
 • Enso Oyj, Metsäosasto
 • UPM-Kymmene Oyj, Metsä
 • Metsäliitto-Yhtymä / Metsämannut Oy
 • Pölkky Oy
 • Isku Oy

Hyväksyttyyn ehdotuksen sisältyivät standardit SMS 1001 ja SMS 1002-1. Standardiehdotuksen sisältämät kestävän metsätalouden kriteerien ajantasaisuus arvioidaan viiden vuoden välein. Metsäsertifioinnin standardityöryhmä ei liittänyt FFCS-järjestelmää mihinkään kansainväliseen metsäsertifiointi- tai merkintäjärjestelmään. Työryhmä valmisti järjestelmän, joka olisi pienillä täydennyksillä yhteensopiva kansainvälisen metsäsertifiointi- tai merkintäjärjestelmien kanssa.

Standardityöryhmän työssä loppuun asti mukana olleet ympäristöjärjestöt ilmoittivat vuonna 1998 yhteisellä päätöksellään, etteivät ne enää tue FFCS-järjestelmän kehittämistä ja toteuttamista, koska kehittämistyötä ei ollut suunnattu FSC-järjestelmään.

Valmius- ja käynnistysprojektit vuosina 1998-1999

FFCS-järjestelmän standardien soveltuvuutta sertifiointitoimintaan testattiin Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Lapin metsäkeskusten alueilla vuonna 1997. Testauksessa arvioitiin tiedonkeruuvalmiuksia, kriteerien soveltuvuutta tarkastustoiminnan kohteeksi ja sertifioinnin kustannuksia.

FFCS-järjestelmän muut standardit laadittiin Metsäsertifioinnin valmiusprojektin työryhmissä huhti-marraskuussa 1998. Valmiusprojektissa otettiin huomioon testauksessa saadut kokemukset.

Metsäsertifiointiin valmistautumista tuettiin vuonna 1999 Käynnistys-projektilla, jolla kehitettiin alueellisen sertifioinnin sisäistä auditointia, tiedotusta ja koulutusta seitsemän metsäkeskuksen alueella. Näillä alueilla toimivat metsänomistajien liitot toimittivat sertifiointia koskevat hakemuksensa sertifiointiyrityksille kesän 1999 aikana.

Standardien tarkistaminen vuosina 2002-2003

Laajapohjainen metsäsertifioinnin standardityöryhmä tarkisti metsäsertifioinnin toteutusta koskevan standardin sekä metsien hoidon ja käytön kriteerit kolmella vaihtoehtoisella toteutustasolla. Suomen Metsäsertifiointi ry tarkisti Suomen metsäsertifiointijärjestelmän muut standardit.


 

Copyright © 2005 PEFC Suomi - PEFC Finland